« Hyalocylis striata

Hyalocylis striata by Meisenheimer, 1898-99

Hyalocylis striata by Meisenheimer, 1898-99

Hyalocylis striata by Meisenheimer, 1898-99

Hyalocylis striata by Meisenheimer, 1898-99