« Hyalocylis striata

Hyalocylis striata by van der Spoel, 1967 (lic CC-BY)

Hyalocylis striata by van der Spoel, 1967 (lic CC-BY)

Hyalocylis striata by van der Spoel, 1967 (lic CC-BY)

Hyalocylis striata by van der Spoel, 1967 (lic CC-BY)