« Cliopsis krohnii

Cliopsis krohnii @ Lake Worth Lagoon, Florida, USA 2-10-2011 by Anne DuPont

Cliopsis krohnii @ Lake Worth Lagoon, Florida, USA 2-10-2011 by Anne DuPont

Cliopsis krohnii @ Lake Worth Lagoon, Florida, USA 2-10-2011 by Anne DuPont

Cliopsis krohnii @ Lake Worth Lagoon, Florida, USA 2-10-2011 by Anne DuPont