« Biuve fulvipunctata

Biuve fulvipunctata 25mm @ Cirkewwa, Malta 5-6m depth 17-09-1997 by Carmel Sammut

Biuve fulvipunctata 25mm @ Cirkewwa, Malta 5-6m depth 17-09-1997 by Carmel Sammut

Biuve fulvipunctata 25mm @ Cirkewwa, Malta 5-6m depth 17-09-1997 by Carmel Sammut

Biuve fulvipunctata 25mm @ Cirkewwa, Malta 5-6m depth 17-09-1997 by Carmel Sammut