« Biuve fulvipunctata

Biuve fulvipunctata 33mm @ Ghar Lapsi, Malta 2-3m depth 19-08-1993 by Carmel Sammut

Biuve fulvipunctata 33mm @ Ghar Lapsi, Malta 2-3m depth 19-08-1993 by Carmel Sammut

Biuve fulvipunctata 33mm @ Ghar Lapsi, Malta 2-3m depth 19-08-1993 by Carmel Sammut

Biuve fulvipunctata 33mm @ Ghar Lapsi, Malta 2-3m depth 19-08-1993 by Carmel Sammut