Melanochlamys n.sp. by Gianni Neto

Melanochlamys n.sp. by Gianni Neto

Melanochlamys n.sp. by Gianni Neto

Melanochlamys n.sp. by Gianni Neto