Duvaucelia sp.

Duvaucelia sp. per Pontes, Miquel

Descripció
Cos alt, de secció quadrangular i color blanc translúcid. Vísceres de color marró clar visibles per transparència. Cap amb un vel cefàlic amb quatre digitacions de color blanquinós. Dors amb quatre línies blanques molt fines, dues surten de les beines rinofòriques i voregen el notum confluint a la cua, les altres dos van des de la part interna de la beina rinofòrica confluint una mica abans de la cua. Costats del cos sense ratlles. Rinòfors amb la base transparent, amb varies fulles del color del cos ramificades i un àpex en forma de maça. Beina rinofòrica del color del cos amb la vora superior eixamplada exteriorment. Fins a 4 parells de papil·les dorsals poc ramificades amb laminetes irregulars, les darreres testimonials.

Biologia
Viu en parets rocoses poc il·luminades amb abundància d’esponges, algues esciòfiles i cnidaris, compartint hàbitat amb Duvaucelia striata i Duvaucelia lineata, amb la que ha estat confosa. No es tenen més dades de la seva biologia.

Distribució
Distribució desconeguda. Trobada a El Port de la Selva, el 28/04/2012, a uns 12 metres de fondària.

Espècies semblants
Duvaucelia striata. De coloració i mida semblant, amb fines ratlles negres. Duvaucelia lineata. De coloració i mida semblant, amb només dues ratlles blanques delimitant un dors més estret de color blanc opac.

Altres fotos

Citeu aquest article com:

Pontes, Miquel (2023) "Duvaucelia sp." a OPK-Opistobranquis. Publicat: 22/09/2019. Accedit: 18/05/2024. Disponible a (https://opistobranquis.info/ca/?p=29106)

Per poder copiar aquesta cita cliqueu el botó de la dreta.